Privacybeleid

1. Korte achtergrond bij dit Privacybeleid

Wij zijn Stop Darmkanker vzw, gevestigd te Albertstraat 19, 2018 Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0847.289.456.

In het kader van onze activiteiten (het organiseren van acties om informatie en voorlichting te geven over darmkanker teneinde deze ziekte vroegtijdig op te sporen en te voorkomen), worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Op basis van de toepasselijke privacywetgeving, kwalificeren wij als ‘verwerkingsverantwoordelijke’, in sommige gevallen tezamen met de Thomas More Hogeschool die studenten inschakelt om wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar de kennis over darmkanker in het kader van hun masterproef.

2. Wat is het belang van dit Privacybeleid?

Wij hechten veel belang aan uw recht op privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.

In dit Privacybeleid leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden we deze gegevens zullen verwerken, en aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven. Verder bevat dit Privacybeleid ook belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u dan ook aan om dit beleid zorgvuldig door te lezen, in combinatie met ons Cookie Beleid.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dit Privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie van dit Privacybeleid is te allen tijde beschikbaar op onze websites www.stopdarmkanker.be, www.shittyfriend.be en www.acties.stopdarmkanker.be. Belangrijke wijzigingen zullen steeds duidelijk worden aangekondigd.

Let wel: Dit betekent niet dat wij uw toestemming nodig hebben om uw persoonsgegevens te kunnen verwerken. Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel op basis van uw toestemming, wanneer dit specifiek aangegeven is (bijv. voor het versturen van onze elektronische nieuwsbrief of bij het plaatsen van niet-technisch noodzakelijke cookies). In die gevallen kan u uw toestemming ook steeds makkelijk opnieuw intrekken.

3. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

In het kader van onze activiteiten (zoals hierboven beschreven), kunnen wij persoonsgegevens verzamelen van personen die een schenking doen aan onze vzw, van klanten bij wie wij lezingen geven, van leveranciers, van studenten die wetenschappelijke onderzoeken uitvoeren, van respondenten die deelnemen aan deze wetenschappelijke onderzoeken of aan enquêtes, van bezoekers van onze websites / social media pagina’s, van de leden en bestuurders van onze vzw, van contactpersonen bij organisaties die advertenties maken / campagnes doen voor onze vzw, en van personen die anderszins met ons in contact komen (bijv. doordat hun naam en contactgegevens als werknemer of aangestelde van onze klanten, leveranciers en andere commerciële partners aan ons worden doorgegeven).

Soms verzamelen wij persoonsgegevens van de betrokken personen zelf. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een persoon zich inschrijft voor deelname aan een evenement of een actie start, sponsort, een gift doet, wanneer men zich registreert voor het ontvangen van onze elektronische nieuwsbrief of wanneer men informatie opvraagt, informeert naar activiteiten, een vraag stelt of reageert op de website. Anderzijds verzamelen wij soms persoonsgegevens van het bedrijf waarvoor de betrokken personen werken.

Bepaalde van deze persoonsgegevens worden ook verzameld via cookies. Voor meer informatie over welke gegevens deze cookies verzamelen, leest u best ons Cookie Beleid.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op onze websites jonger is dan 13 jaar, dan zal Stop Darmkanker binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden verifiëren of deze gegevens zijn afgegeven met toestemming van een ouder of andere persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt. Indien deze toestemming ontbreekt, zal Stop Darmkanker niet overgaan tot verwerking van deze persoonsgegevens.

4. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom gebruiken wij deze gegevens?

Wij kunnen van u de volgende gegevens verzamelen, voor zover deze informatie relevant is voor de doeleinden waarvoor wij ze nodig hebben, zoals hieronder uiteengezet.

Wij gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Soorten persoonsgegevens Doeleinde Wettelijke grondslag
Persoonlijke identificatie-gegevens, financiële identificatiegegevens, financiële transacties, persoonlijke kenmerken, BTW nummer en rijksregisternummer Het ontvangen en verwerken van giften aan onze vzw en het uitschrijven van fiscale attesten Onze rechtmatige belangen om uw gift te kunnen verwerken en u een fiscaal attest te kunnen bezorgen
Persoonlijke identificatie-gegevens, financiële identificatiegegevens, financiële transacties en BTW nummer Leveranciers- en klantenbeheer Uitvoering van het contract met klanten en leveranciers
Persoonlijke identificatie-gegevens, lidmaatschaps-gegevens en gezondheids-gegevens Registratie en administratie van leden en bestuurders van onze vzw Uitvoering van het contract met onze leden, de behartiging van onze belangen als vzw (voor de gezondheidsgegevens die we verzamelen) en onze wettelijke verplichting om de gegevens van onze bestuurders te registreren
Persoonlijke identificatie-gegevens, persoonlijke kenmerken, leefgewoonten, academisch curriculum van studenten, gebruik van sociale media en soms ook gezondheidsgegevens Administratie en begeleiding van studenten bij het onderzoek dat zij verrichten en het verwerken en publiceren van de resultaten van dit onderzoek Onze rechtmatige belangen om in het kader van onze activiteiten als vzw meer informatie te verkrijgen over de kennis over darmkanker en de effectiviteit van lezingen, acties, berichten op sociale media, enz. / Voor de verwerking van gezondheidsgegevens zullen we de uitdrukkelijke toestemming vragen
Persoonlijke en elektronische identificatiegegevens, gebruik van de Websites / social media pagina’s en soms ook gezondheidsgegevens (enkel wanneer uit eigen beweging openbaar gemaakt door betrokkenen of met hun uitdrukkelijke toestemming) Het behandelen van vragen en klachten van bezoekers van onze Websites / social media pagina’s, het opvolgen van hun berichten en boodschappen en het hergebruiken van hun verhalen Onze rechtmatige belangen als vzw om op deze vragen te antwoorden en om in dialoog te treden met bezoekers van onze Websites or pagina’s
Indien ook gezondheidsgegevens verzameld worden, kan dit indien deze gegevens door u kennelijk openbaar zijn gemaakt of met uw uitdrukkelijke toestemming
Persoonlijke en elektronische identificatiegegevens Public Relations Onze rechtmatige belangen om onze vzw te promoten en om zoveel mogelijk mensen te informeren over darmkanker en op die manier darmkanker vroegtijdig op te sporen en te voorkomen
Persoonlijke en elektronische identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken Marketingdoeleinden, nl. voor onze elektronische nieuwsbrief, waarin wij sponsors, donateurs, giftgevers, actiestarters, deelnemers, vrijwilligers, ‘vrienden’ en andere geïnteresseerden op de hoogte houden van onze activiteiten. De uitdrukkelijke toestemming van diegenen die zich inschrijven op onze nieuwsbrief (weet dat u het recht heeft om uw toestemming op elk moment opnieuw gratis in te trekken, zonder dat dit voor u negatieve gevolgen heeft, door een e-mail te sturen of via de opt-out link in elk van onze e-mails)
IP adres en andere informatie verzameld door cookies (bijvoorbeeld informatie over navigatie op onze Websites) – zie Cookie Beleid Aggregatie en anonimiseren van persoonsgegevens voor statistische/analytische doeleinden in het kader van het beheer van onze Websites Toestemming voor tracking/analytische cookies verkregen via cookie banner
IP-adres en andere gegevens die worden verzameld door cookies – zie Cookie Beleid Goede werking en verbetering van onze Websites (incl. via cookies - wij zullen in het bijzonder informatie behouden en evalueren over uw recente bezoeken aan onze Website en hoe u tussen de verschillende secties van onze Website navigeert, om te begrijpen hoe mensen gebruik maken van onze Website zodat we deze meer gebruiksvriendelijk kunnen maken) Rechtmatige commerciële belangen om een functionele en bezoekersvriendelijke Website te onderhouden
Toestemming voor tracking/analytische cookies verkregen via cookie banner

Wanneer bepaalde informatie verplicht is en andere informatie optioneel, zal dit duidelijk worden aangegeven door een sterretje (“*”), zodat u kan kiezen om ons al dan niet deze informatie te verschaffen.

5. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Met onze dienstverleners (‘verwerkers’):

In het kader van onze activiteiten zoals hierboven opgesomd, delen wij uw persoonsgegevens soms met derden, in het bijzonder dienstverleners, die als ‘verwerkers’ voor ons optreden, waaronder bijvoorbeeld:

 • onze IT dienstverlener Edge,
 • de aanbieder van ons online actieplatform Kentaa,
 • de betalingsdienstaanbieders Buckaroo en Mollie die de betaling verwerkt tussen het donatieplatform en uw bank of creditcard-aanbieder,
 • de aanbieder van ons boekhoudkundig softwarepakket Wolters Kluwer

PR/marketing dienstverleners die voor ons projecten organiseren, zoals het marketingbureau LDV.

Met Universiteiten en Hogescholen:

In het kader van onze samenwerking met Universiteiten en Hogescholen delen wij persoonsgegevens verkregen via onze socialmedia pagina’s. Deze gegevens worden gebruikt in wetenschappelijk onderzoeken die zij voor ons verrichten in het kader van masterproeven.

Met actiestarters, deelnemers en projectleiders

Indien u een donatie doet, een sponsorgift geeft of bijdraagt aan een crowdfunding of actie, verkrijgt de actiestarter/deelnemer die u sponsort, of de projectleider van de crowdfundingactie waar u de donatie voor gedaan heeft, inzage in uw contactgegevens en uw donatie. Uw gegevens worden dan uitsluitend gebruikt voor het informeren van de actiestarter, deelnemer of projectleider zodat deze persoon een bedankje kan sturen.

Met ons boekhoudkantoor
Met overheidsdiensten:

Ten slotte kunnen wij uw gegevens ook delen met de overheid, politiediensten of het gerecht indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat (bijv. de verplichting om gegevens van de uitgegeven kwijtschriften aan giften over te maken aan overheidsinstanties, via Belcotax-on-web).

Uw persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt (zoals hierboven beschreven). Nadien is het wel nog mogelijk dat zij terug te vinden zijn in onze back-ups of archieven, maar zij zullen niet langer actief in een bestand worden verwerkt.

Meer specifiek gelden de volgende bewaartermijnen:

 • persoonsgegevens opgenomen in boekhoud-, financiële of andere officiële documenten zullen bijgehouden worden zolang als deze documenten wettelijk moeten worden bijgehouden,
 • persoonsgegevens vereist voor de uitvoering en opvolging van een contractuele relatie zullen bijgehouden worden gedurende de gehele duurtijd van die relatie en 10 jaar na de beëindiging ervan,
 • alle persoonsgegevens gebruikt voor marketingdoeleinden zullen bijgehouden worden zolang als wij u relevante mailings versturen. Van zodra wij merken dat uw contactgegevens niet langer accuraat of actief zijn, of wanneer u beslist om zich uit te schrijven, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer bijhouden voor deze doeleinden.

Enkel indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij uw persoonsgegevens voor een langere periode bewaren. Meer informatie over onze bewaartermijnen is beschikbaar op verzoek.

7. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Wij nemen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico's die we hebben geïdentificeerd.

Wij beschermen uw persoonsgegevens op die manier zo goed als mogelijk tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

Verder proberen we er steeds voor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).

8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft, binnen de grenzen gedefinieerd in de artikelen 15-22 van de AVG, het wettelijke recht:

 • op informatie en inzage van uw gegevens;
 • op verbetering van persoonsgegevens;
 • op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’);
 • op beperking van de verwerking;
 • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Ingeval u een inlogaccount heeft op ons online actieplatform, dan kan u, nadat u bent ingelogd, via het dashboard het overzicht van al uw persoonsgegevens zien die worden opgeslagen voor het gebruik van deze Website. U kan via het dashboard daarbij ons de opdracht geven om deze gegevens te verwijderen. Indien u geen inlogaccount heeft, kan u met ons contact opnemen om dit overzicht te verkrijgen, de gegevens aan te passen of te verwijderen.

U kan deze rechten in beginsel gratis uitoefenen. Enkel bij onredelijke of herhaaldelijke verzoeken kunnen wij hiervoor een redelijke administratieve kost aanrekenen. Verder heeft u ook het recht om een klacht in te dienen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bij de toezichthoudende autoriteit in uw land.

Voor meer informatie over deze rechten, en de omstandigheden waaronder u deze rechten kan uitoefenen, in het bijzonder uw recht op verzet (met inbegrip van uw recht om uit te schrijven onze elektronische nieuwsbrief), zie de Bijlage bij dit beleid. Verdere informatie en advies kan ook verkregen worden via de toezichthoudende autoriteit in uw land (in België de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

9. Contact

Indien u vragen of bedenkingen zou hebben omtrent het Privacybeleid van Stop Darmkanker of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen door een e-mail te versturen aan info@stopdarmkanker.be.

Bijlage - Meer uitleg omtrent uw wettelijke rechten (cfr. artikelen 15-22 AVG)

Recht op informatie en recht op inzage van uw gegevens U kan ons verzoeken om meer informatie betreffende onze verwerkings-activiteiten en over de gegevens die we over u bijhouden.
Recht op verbetering van onjuiste of onvolledige gegevens U kan ons verzoeken om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren of te vervolledigen.
Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’) Op schriftelijk verzoek, zullen wij uw persoonsgegevens wissen:
 • indien ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; of
 • indien de verwerking uitsluitend gebaseerd was op uw toestemming, die u nu intrekt; of
 • indien u redelijke gronden heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; of
 • indien de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of
 • indien de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Bij wijze van uitzondering, kunnen wij weigeren om uw gegevens te wissen (i) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie te kunnen uitoefenen; (ii) om een wettelijke verplichting na te komen; of (iii) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Recht op beperking van de verwerking U heeft het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen indien één van de volgende situaties van toepassing is:
 • gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, indien deze betwist wordt; of
 • indien u ons hierom verzoekt, in plaats van de verwijdering van de gegevens; of
 • indien wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of
 • wanneer u bezwaar gemaakt heeft tegen een verwerking die gebaseerd is op onze gerechtvaardigde belangen.
Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens U heeft te allen tijde het recht om omwille van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op onze “gerechtvaardigde belangenafweging”. In zulk geval zullen wij deze gegevens niet langer verwerken tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Wanneer persoonsgegevens verwerkt worden voor direct marketing doeleinden (in het bijzonder voor het versturen van onze elektronische nieuwsbrief of persoonlijke reclame via de gewone post), heeft u te allen tijde het recht om hiertegen bezwaar te maken of uw toestemming terug in te trekken. U heeft ook het recht om niet te worden onderworpen aan profiling voor marketing doeleinden.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm, en heeft u het recht om die gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Dit recht geldt:
 • indien de verwerking berust op de rechtsgrond van de toestemming of op de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een contract; en
 • indien de verwerking via geautomatiseerde methodes wordt verricht.