Privacyverklaring Stop Darmkanker

Versie 29 februari 2024

1. Algemeen

Jouw privacy is erg belangrijk voor ons. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. Dit privacybeleid legt uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen en verwerken, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij raden je aan deze informatie zorgvuldig te lezen, zodat je precies weet waarvoor wij jouw persoonsgegevens gebruiken. Dit privacybeleid bevat ook meer informatie over jouw privacyrechten en hoe je deze kunt uitoefenen.

2. Wie is verantwoordelijk voor dit privacy beleid?

Stop Darmkanker VZW, met maatschappelijke zetel gelegen te 2000 Antwerpen aan de Eiermarkt 13-17, met ondernemingsnummer BE0847289456 is de verantwoordelijke voor het privacybeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kan je terecht op het hierboven vermelde adres of op het emailadres info@stopdarmkanker.be.

3. Wijziging en update van het privacy beleid

We kunnen het privacybeleid op elk moment wijzigen, bijvoorbeeld in het kader van wijzigingen in onze diensten of de heersende wetgeving.

4. Welke persoonsgegevens verzamelt stopdarmkanker.be?

We registreren alle persoonsgegevens die nodig zijn om je onze diensten aan te bieden. We respecteren hierbij het principe van minimale gegevensverwerking. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je contact met ons opneemt, een klantrelatie aangaat of onze website gebruikt. De volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen hierbij worden verwerkt:

 • Gegevens met betrekking tot jouw identificatie, achtergrondgegevens en contactgegevens.
 • Fiscale, financiële en betaalgegevens.
 • Alle vormen van persoonsgegevens die je ons bezorgt, met inbegrip van gevoelige gegevens voor zover dit van toepassing is voor de uitvoering van onze dienstverlening.

5. Waarvoor gebruiken we de verzamelde persoonsgegevens?

Wij verzamelen en gebruiken de persoonsgegevens zoals bepaald in artikel 4 om:

 • Het gebruik van de website mogelijk te maken en te verbeteren.
 • Het verstrekken van diensten in de meest ruime zin.
 • Het beheren van ons cliëntenbestand.
 • Het verstrekken van commerciële diensten.

6. Met wie deelt stopdarmkanker.be jouw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij hebben verkregen voor de uitoefening van onze diensten worden enkel gedeeld met derden partijen binnen het verstrekte mandaat. Het betreffen hier o.a.:

 • Accountants.
 • Administratieve overheden.
 • Vertalers.
 • Financiële instellingen.
 • Deskundigen.
 • IT-providers van stopdarmkanker.be in het kader van het beheer, onderhoud, ondersteuning en hosting van de IT Infrastructuur.

7. Wat zijn de rechtvaardigingsgrond waarop stopdarmkanker.be zich beroept?

Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op basis van de hiernavolgende gronden:

 • De toestemming die je hebt gegeven. Dan heb je altijd de mogelijkheid om jouw toestemming in te trekken.
 • Voor de uitvoering van de tussen ons bestaande overeenkomst. Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.
 • In bepaalde gevallen kan de verwerking van jouw gegevens ook nodig zijn in het kader van een legitiem belang van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde partij.

8. Wat zijn jouw rechten?

Gegevens inkijken

 • Wil je inzage in de gegevens die wij over jou verwerken, laat het dan weten. Als je je recht van inzage uitoefent zullen wij een zo volledig mogelijk overzicht aanleveren van jouw persoonsgegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek- of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar. Ze kunnen daarom ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard opkuisprocessen.

Gegevens verbeteren

 • Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die wij over jou hebben opgeslagen niet (meer) correct zijn. Je kan altijd vragen om die gegevens te laten verbeteren of vervolledigen.

Gegevens verwijderen

 • Als je vermoedt dat wij bepaalde gegevens onrechtmatig verwerken, dan kan je vragen om ze te verwijderen.

Je kan je verzetten tegen bepaald gebruik van jouw gegevens

 • Ben je het niet eens met de manier waarop wij bepaalde gegevens verwerken, dan kan je je daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen.

Je kan je verzetten tegen het feit dat jouw gegevens volledig automatisch worden verwerkt

 • Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. De logica van dit automatisch proces proberen wij op het moment zelf mee te geven. Als je het niet eens bent met het resultaat van zo’n volledig geautomatiseerd proces, kan je ons contacteren.

Je kan vragen om jouw gegevens over te dragen aan een derde partij

 • Je hebt het recht om te vragen om persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, aan jezelf of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De privacywetgeving voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens.

Je kan jouw rechten uitoefenen

 • Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. Dan kunnen wij je vraag concreet en correct behandelen. Wij zijn verplicht je identiteit zo goed mogelijk te verifiëren, om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent. Vandaar dat wij een kopie van jouw identiteitskaart kunnen vragen bij een dergelijke aanvraag.

9. Hoe lang bewaart stopdarmkanker.be jouw persoonsgegevens?

Stopdarmkanker.be bewaart persoonsgegevens in functie van de aard van de data. Wij houden deze informatie slechts bij zolang deze nodig is voor de doeleinden waarvoor deze verzameld werden of op basis van een contract of wettelijke bepaling:

 • Identificatiegegevens: 10 jaar en 1 maand vanaf de beëindiging van de klantenrelatie (Wet van 18 September 2017).
 • Alle vormen van persoonsgegevens die je aan ons bezorgt of die tijdens het verloop van de behandeling van uw klantendossier van jou of namens jezelf worden verkregen, met in begrip van gevoelige gegevens voor zover dit van toepassing is op jouw dossier: 10 jaar en 1 maand vanaf de beëindiging van de klantenrelatie.
 • Contactgegevens m.b.t. nieuwsbrieven: 2 jaar na het laatste contact.

10. Beveiliging van uw persoonsgegevens door stopdarmkanker.be

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, stelt het kantoor alles in het werk op het gebied van veiligheid en organisatie. Stopdarmkanker.be tracht in de mate van het mogelijke met verwerkers waarop het kantoor beroep doet te voorzien in de nodige contractuele bepalingen met betrekking tot de beveiliging van de persoonsgegevens.

Contacteer Stop Darmkanker VZW

Eiermarkt 13-17
2000 Antwerpen
België

+32 475 23 32 58
info@stopdarmkanker.be

We zijn er voor jou

Het ‘Stop Darmkanker’-team heeft slechts één doel voor ogen: een wereld zonder darmkanker. Op onze website vind je betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde informatie. Wij geloven in het principe “méér informatie = minder darmkanker”!

Ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief

Meld je aan voor tips over omgaan met darmkanker, nieuws en acties van Stop Darmkanker per e-mail.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.